Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Huis voor Veerkracht en haar wederpartij, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 2: Offertes

Door Huis voor Veerkracht gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van deze offerte. De in een offerte vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW tenzij anders aangegeven. Diegene die wil genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de overeenkomst.

 

Artikel 3: Levering

De wederpartij is verplicht de gekochte diensten (i.c. de training) af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem of haar ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 4: Deelleveringen

Het is Huis voor Veerkracht toegestaan verkochte diensten in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de diensten  vatbaar zijn voor levering in gedeelten is Huis voor Veerkracht bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Koopprijs en betaling

De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de diensten.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na uitvoering voor diensten aan bedrijven. Wanneer het (online) diensten betreft aan particulieren, dient de betaling te gebeuren voor aanvang van de betreffende training.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten  

Alle intellectuele eigendom op de informatie die wordt verstrekt door Huis voor Veerkracht berust te allen tijde en volledig bij Huis voor Veerkracht en/of Elke Van Hoof. Voor ieder gebruik anders dan het privégebruik dient de wederpartij voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Huis voor Veerkracht of Elke Van Hoof.

Dit wil zeggen dat alle documenten, updates van documenten, kennis, logo’s, afbeeldingen, merken, gegevens en andere informatie die de wederpartij ter beschikking krijgt auteursrechtelijk beschermd zijn en/of beschermd zijn met een Europese merkregistratie. De wederpartij verklaart de informatie of de merken aan niemand ter beschikking te stellen, te kopiëren, ter inzage te geven, of andere handelingen te stellen die de geheimhouding van de informatie kunnen schenden.

 

Artikel 7: Media Policy

Partijen verbinden zich ertoe respectvol met elkaar om te gaan. Zonder afbreuk te doen aan het recht op vrije meningsuiting betekent dit ook dat partijen zich onthouden van ongefundeerde of kwetsende commentaren over elkaar in de klassieke media of op social media. Partijen engageren zich om eventuele meningsverschillen sereen en in een private sfeer onderling te beslechten. Indien deze pogingen mislukken wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in artikel 13.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

Huis voor Veerkracht stelt expliciet niet aansprakelijk te zijn voor eventuele schade, gevolgschade of andere tijdens de deelname aan een training of het volgen van een klinisch psychologische begeleiding ontstane schade.

 

Artikel 9: Klachten

Klachten moeten binnen de 5 werkdagen na de training schriftelijk worden meegedeeld aan Huis voor Veerkracht.

 

Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Huis voor Veerkracht op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

Indien na het sluiten van de overeenkomst met Huis voor Veerkracht, omstandigheden ter kennis komen die Huis voor Veerkracht gegronde reden geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Indien Huis voor Veerkracht de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij. In deze gevallen kan Huis voor Veerkracht naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht van Huis voor Veerkracht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11: Annulatievoorwaarden

Annulering is niet mogelijk. De inschrijving is eventueel wel overdraagbaar naar een andere persoon.

 

Artikel 12: Overmacht

Indien Huis voor Veerkracht door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Huis voor Veerkracht zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan Huis voor Veerkracht afhankelijk is en ziekte.

 

Artikel 13: Geschillenbeslechting

De Partijen zullen trachten om elk geschil betreffende de afsluiting, geldigheid, uitlegging, uitvoering

of beëindiging van deze Overeenkomst eerst in onderling overleg op te lossen. Indien geen minnelijke regeling kan getroffen worden zullen de Partijen trachten dit geschil op te lossen via bemiddeling door een bemiddelaar erkend door de Federale Bemiddelingscommissie en overeenkomstig het bemiddelingsreglement van Cepani (e-mail: info@cepani.be).

De bemiddeling zal niet later van start gaan dan 15 dagen nadat de ene Partij het verzoek voor een bemiddeling heeft betekend aan de andere Partij, en de duur van de bemiddeling mag 90 dagen niet overschrijden, uitgezonderd mits uitdrukkelijk akkoord van de Partijen.

In geval de bemiddeling niet slaagt, zullen de Partijen het geschil voorleggen aan arbitrage, overeenkomstig het arbitragereglement van Cepani (email: info@cepani.be).

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Huis voor Veerkracht en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.