Privacyverklaring en Cookie Policy

 

Huis voor Veerkracht hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

Wij doen alles om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetten en reglementen worden door ons strikt nageleefd.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Huis voor Veerkracht, gevestigd aan de Henri Dotremontstraat 30A, 3320 Hoegaarden, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Onze Functionaris Gegevensbescherming (DPO) is te bereiken via dpo@huisvoorveerkracht.be. Indien je na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen hebt kan je contact met ons opnemen via info@huisvoorveerkracht.be. Wij helpen je graag verder.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wil je begeleiding van een van onze Certified Partners of verbonden loopbaancoaches, dan verwerken we je identificatiegegevens zodat deze contact met je kunnen opnemen.

Ben je onder begeleiding van een van onze Certified Partners, dan verwerken we bijkomende gezondheidsgegevens om je duurzaam herstel te bevorderen. Deze gegevens kunnen gevoelig zijn en worden dan ook als een bijzondere categorie behandeld.

Ben je opdrachtgever/ partner van Huis voor Veerkracht, dan verwerken we de persoonlijke identificatiegegevens van medewerkers zodat onze Certified Partners of verbonden loopbaancoaches contact kunnen opnemen. Om de privacy van medewerkers te garanderen wordt geen gedetailleerde informatie verstrekt aan opdrachtgevers/ partners, tenzij met expliciete toestemming van de betrokken medewerker.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de toekomstige opportuniteiten, dan verwerken we je persoonlijke identificatiegegevens om daadwerkelijk aan jouw vraag te kunnen voldoen.

Ben je klant, dan verwerken we facturatiegegevens om onze facturatie en boekhouding te kunnen uitvoeren.

Wij gebruiken, behoudens wettelijke verplichtingen, jouw gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Om bovenstaande doeleinden te realiseren werken wij samen met een aantal verwerkers. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Huis voor Veerkracht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen en beveiligen van onze ICT-infrastructuur;
 • het verspreiden van onze nieuwsbrieven.
 • het verzorgen van online betalingen
 • het voeren van boekhouding
 • het verzorgen van begeleidingen

Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

In het kader van wetenschappelijke studies rond de effectiviteit van het reboardingÒ protocol, waarborgen wij de volledige anonimisering van alle data, zodat nooit duidelijk kan worden wie achter een bepaald profiel schuilt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huis voor Veerkracht gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

Cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, zodat je die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan de website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct verschijnt, andere cookies zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt, enz.

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons toe onze website te optimaliseren. Cookies maken de interactie tussen onze website en onze gebruikers makkelijker en sneller. Ze helpen u bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze website. Door u te identificeren via een cookie, hoeft u niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Daarnaast gebruiken wij cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en interessanter te maken voor onze gebruikers (bijvoorbeeld door de inhoud aan te passen aan uw persoonlijke interesses). We gebruiken cookies ook om uw surfgedrag analytisch in kaart te brengen (bijvoorbeeld: hoe vaak en hoe lang worden bepaalde pagina’s bezocht, hoe gebeurt de interactie tussen verschillende pagina’s, enz.). Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze website waar nodig verbeteren door in te spelen op de voorkeuren en noden van onze gebruikers.

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze website te verbeteren, de interesses van onze gebruikers beter te beantwoorden, en de doeltreffendheid van de inhoud van onze Website te meten.

Bij een eerste bezoek aan onze website zal u gevraagd worden om deze Privacy en Cookie Policy te aanvaarden. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden.

Dit kan via de browserinstellingen, of door onze “Privacy en cookie policy” expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bij een bezoek aan onze website. Voor bepaalde cookies kan dit ook door verder te surfen op onze website nadat u een “cookie warning” hebt gezien bij het eerste bezoek aan onze website.

U kan via uw webbrowser bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hieronder vindt u voor de meest voorkomende webbrowsers hoe u dit kan aanpakken:

 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Hou er wel rekening mee dat, als u cookies uitschakelt of niet aanvaardt, u (bepaalde delen van) onze website niet of niet optimaal zal kunnen gebruiken. 

Hou er ook rekening mee dat u niet alle types cookies op deze wijze kan aanpassen. Bepaalde functioneel noodzakelijke cookies en statistische cookies kunnen niet aangepast worden, omdat deze cookies nodig zijn om onze website te laten werken of om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop onze gebruikers onze website gebruiken. De gegevens die we via deze cookies verzamelen zijn steeds anoniem.

Op onze website kunnen wij verschillende soorten cookies gebruiken, o.a.: cookies die uw voorkeurstaal bewaren; veiligheidscookies; cookies die uw registratie- of logingegevens bewaren; cookies die bepaalde voorkeuren bewaren (vb. i.v.m. ontvangen van nieuwsbrieven, lokalisering van regio, enz.); cookies die bepaalde interesses bewaren; cookies gebruikt voor statistisch onderzoek om de vorm, inhoud of structuur van onze website te optimaliseren of voor analyse van het surfen of de herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data (vb. Google Analytics cookies); tracking cookies die ons of partners in staat stellen om op basis van anonieme gegevens suggesties te sturen naar gebruikers via nieuwsbrieven, enz.; enz.

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van cookies die wij op onze website gebruiken:

Cookie

Beschrijving doel

 

Google Analytics:

 

Google Analytics is de analysetool van Google die uitbaters van websites helpt te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics kan een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en statistieken te rapporteren over het gebruik van de website, zonder dat de identiteit van bezoekers aan Google gerapporteerd wordt. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt is de '__ga'-cookie. Voor meer informatie, zie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Wordpress cookies

Onze Website gebruikt Drupal cookies wanneer u inlogt als een gebruiker van onze website of commentaren nalaat op een blogpost. Deze cookies worden gebruikt om uw username te onthouden.

 

WPML cookies

WPML cookies worden neergezet bij hiet kiezen van de taal op onze Website (_icl_current_language), en bij een redirect van de ene taal naar de andere (_icl_visitor_lang_js). WPML cookies worden gebruikt om uw taalvoorkeur te bewaren.

 

 

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Huis voor Veerkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen we deze gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die de begeleidingen uitvoeren, onderschrijven de deontologische code van de Psychologencommissie.  Deze code bevat onder andere een streng beroepsgeheim. Zie www.compsy.be
 • Alle andere personen met toegang, zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Gevoelige gegevens vereisen multi factor authenticatie en beveiligde verbinding.
 • We maken de gegevens anoniem en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Wat zijn mijn rechten?

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Mogelijk vragen we je om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Om gebruik te maken van jouw rechten volstaat een éénvoudig mailtje naar dpo@huisvoorveerkracht.be. 

Meer info zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/rechten-van-de-betrokkene en https://www.compsy.be/nl/de-plichten-van-een-psycholoog

Een klacht indienen kan via dpo@huisvoorveerkracht.be of rechtstreeks bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen. Deze website wordt beheerd door Huis voor Veerkracht met zetel in de Henri Dotremontstraat 30A, 3320 Hoegaarden (België), ondernemingsnummer 0669.807.764.

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kun je terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@huisvoorveerkracht.be.